De vier grootste uitdagingen van een KAM- of QHSE manager in 2017

Als KAM- of QHSE-manager bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit, Arbo en milieu van uw organisatie. Een zeer belangrijk aspect van uw werk zijn de certificeringen rondom de ISO-normen en het managen van de risico’s. Voldoen aan de ISO-normen en inspelen op de ontwikkelingen in de markt, zorgen voor een aantal belangrijke uitdagingen. Wij nemen ze met u door!

1.  Kennisborging in de organisatie

Veel organisaties beschikken over enorm veel kennis. Medewerkers die al jaren werkzaam zijn, zijn waardevol voor de organisatie. De uitdaging is echter, om de kennis niet bij de betreffende medewerkers alleen te laten. Daarnaast is er nog het feit dat we in een informatiemaatschappij leven; informatie is overal en de informatieberg blijft groeien.

De uitdaging is daarom om deze kennis en informatie voor iedereen beschikbaar te stellen en te zorgen dat met vertrekkende medewerkers niet ook de kennis verdwijnt. Voor uw rol als KAM- of QHSE manager betekent de informatiemaatschappij ook dat u niet degene bent die alle kennis zelf bezit. Waar eerder altijd verwacht werd dat de KAM- of QHSE manager alles wist en op de hoogte was van veranderende wet- en regelgeving, is het nu de kunst om informatie en kennis zo te borgen, zodat dit voor iedereen beschikbaar is. U als KAM- of QHSE manager kunt en hoeft niet alles meer zelf te weten, maar met de juiste tools en processen stelt u belangrijke informatie beschikbaar voor alle medewerkers uit uw organisatie.

Lees hier hoe een KAM-systeem helpt om kennis te borgen.

2.  Flexibel risico’s managen

Voor het managen van risico’s worden veelal de stappen van het RISMAN-model (risicomanagement-model) gebruikt:

  1. Uitvoeren integrale risicoanalyse
  2. Vaststellen beheersmaatregelen
  3. Implementeren beheersmaatregelen
  4. Evalueren beheersmaatregelen

1.  Uitvoeren integrale risicoanalyse

Het is belangrijke om vanuit verschillende invalshoeken te kijken welke risico’s spelen voor uw organisatie. Waar moet u op letten en wat zijn de consequenties als u hier niet goed op managet?

De aspecten vanuit waar risico’s bepaald worden zijn voor iedere organisatie anders. Volgens het RISMAN-model kunnen de volgende invalshoeken bekeken worden:

  • Politiek/bestuurlijk;
  • Financieel/economisch;
  • Juridisch/wettelijk;
  • Technisch;
  • Organisatorisch;
  • Geografisch/ruimtelijk;

2.  Vaststellen beheersmaatregelen

Wanneer inzichtelijk is gemaakt welke risico’s uw organisatie loopt, is het zaak om maatregelen te treffen. Uit de risicoanalyse is voor de belangrijkste risico’s een aantal mogelijke beheersmaatregelen naar voren gekomen. Wanneer besloten is welke maatregelen daadwerkelijk genomen worden, wordt dit vastgelegd en moet u als KAM- of QHSE manager toezien op de handhaving hiervan.

3.  Implementeren beheersmaatregelen

Nu de maatregelen vastgesteld zijn, moeten ze daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Draagvlak voor deze maatregelen is belangrijk en men moet goed weten wat het doel is van de maatregelen en meewerken aan het succes ervan.

4.  Evalueren beheersmaatregelen

Regelmatig moet gemonitord worden of de maatregelen goed gehandhaafd worden, maar vooral of het beoogde resultaat behaald wordt.

Door de voortdurend veranderende wet- en regelgeving en veranderde omgeving, is dit een continu proces. Eenmaal de risico’s in kaart gebracht en maatregelen genomen te hebben, betekent dit niet dat dit voorlopig een afgeronde zaak is. De samenleving verandert en vraagt daarom flexibiliteit van u als KAM-manager en uw organisatie.

3.  Vastleggen om te groeien

Kwaliteitsmanagement is in de basis het nauwkeurig vastleggen, beschrijven en documenteren van processen en belangrijke informatie. Om boetes of schandalen te voorkomen, probeert u informatie hierover te borgen en te voldoen aan normen en certificeringen. Toch gaat het niet alleen hier om. Als organisatie kunt u groeien door te sturen op kwaliteit, Arbo en milieu. Het komt de kwaliteit van uw producten en diensten ten goede en dit heeft automatisch effect op de klanttevredenheid. Door te voldoen aan eisen en regelgeving rondom Arbo draagt u bij aan het welbevinden van uw medewerkers en ook dit zorgt voor een positief effect voor uw organisatie. Medewerkers die tevreden zijn, stralen dit uit en dit werkt door op uw klanten. Door zaken rondom milieu op orde te hebben, voorziet u in een goed imago en ook dit draagt bij aan de groei van uw organisatie.

Tot slot levert het vastleggen van besluiten of processen u ook inzicht in uw werkwijze en processen van dit moment. U ziet daardoor ook gemakkelijk kansen en mogelijkheden om te verbeteren.

4.  Kansen voor verbeteringen signaleren

Kansen signaleren om als organisatie te verbeteren, is een belangrijke uitdaging voor de kwaliteitsmanager. Het is dus niet een beroep dat dient als noodzakelijk kwaad, maar het is juist een positie die er is om het verbeterpotentieel van de organisatie inzichtelijk te maken en daarmee aan de slag te gaan. In plaats van passief te kijken of er wordt voldaan aan alle eisen en regelgeving en lijstjes af te vinken, bent u als KAM- of QHSEmanager van toegevoegde waarde door kansen inzichtelijk te maken en de organisatie te helpen een verbeterslag te maken.

Wilt u weten hoe een KAM-systeem u helpt om alles op orde te hebben rond de voor u belangrijke thema’s? Download ons gratis e-book!